Βιβλιογραφία

Πολλοί συγγραφείς, επιστήμονες, ερευνητές κ.α. έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με την Ισραηλίτικη Κοινότητα Ρόδου ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ροδιακής κληρονομιάς και ιστορίας.

Μερικά από αυτά:

  • Angel, Marc D., The Jews of Rhodes, New York 1978
  • Franco, Hizkia M., Les martyrs juifs de Rhodes et de Cos, Elisabethville 1952
  • Galante, Avram, Histoire des Juifs de Rhodes, Cos, etc., Istanbul 1935
  • Galante, Avram, Appendice ? l’Histoire des Juifs de Rhodes, Istanbul 1948
  • Levy-Amato, Rebecca, I remember Rhodes, New York 1987 (bilingual Ladino and English)
  • Menasce-Fintz, Estber, Gli Ebrei a Rodi, Milano 1992
  • Stavroulakis N.P. and Devinney T.J., Jewish Sites and Synagogues of Greece, Athens 1992
  • Strumza, Vitalis, Alcuni cenni storici sugli Ebrei di Rodi, Bologna 1936, (bilingual Italian and French)