Το Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου
To Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου ξεκίνησε το 1997.

Εμπνευστής της ιδέας δημιουργίας του Μουσείο και ιδρυτής είναι ο Αρών Χασών δικηγόρος από το Λος Άντζελες και Ροδίτης τρίτης γενιάς. Παρατήρησε την έλλειψη ενημέρωσης της τοπικής κοινωνία αλλά και των επισκεπτών του νησιού , για τη μοναδική ιστορία της Κοινότητας αλλά και για τη μοναδική απομένουσα Συναγωγή «Kahal Shalom».

Έτσι σαν πρώτο βήμα τον Οκτώβριο 1997, με δική του πρωτοβουλία και χρηματοδότηση , άνοιξε τις πόρτες της μια έκθεση με φωτογραφικό υλικό στο χώρο δίπλα στη Συναγωγή όπου ήταν παλιά ο γυναικωνίτης.

Συγχρόνως ίδρυσε το ίδρυμα «Rhodes Historical Foundation», ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που χρησιμοποιήθηκε σαν όχημα για την προώθηση αυτού του στόχου και άρχισε να συγκεντρώνει φωτογραφικό, ιστορικό υλικό αλλά και αντικείμενα από τη Ρόδο από Ροδίτες του εξωτερικού αλλά και από διάφορες άλλες πηγές από όλο τον κόσμο καθώς δωρεές για τη συνέχιση του σκοπού.

Επίσης δημιούργησε μια ιστοσελίδα για να είναι μια πηγή πληροφοριών για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ιστορία των Εβραίων της Ρόδου καθώς και για εκείνους που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Ρόδο.

Σιγά σιγά με την δραστηριοποίηση και την οικονομική συμβολή της Κοινότητας και μεμονωμένων δωρητών το Μουσείο επεκτάθηκε , τριπλασίασε την έκτασή του και μετά τις επισκευές το 2006 ξανάνοιξε ανανεωμένο με παρουσίαση πολλών ενδιαφερόντων εκθεμάτων.

Το Εβραικό Μουσείο της Ρόδου βρίσκεται δίπλα στη Συναγωγή «Kahal Shalom» στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα.
Συμμίου & Δωσιάδου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
Ώρες επίσκεψης από 10-3 καθημερινά εκτός Σαββάτου
Ανοικτά από 15 Απριλίου -15 Νοεμβρίου καθημερινά 10πμ-15μ.μ.
Για την υπόλοιπη περίοδο απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού Δείτε περισσότερα: www.rhodesjewishmuseum.org

Διαβάστε περισσότερα για το Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου στο
Rhodes Jewish Museum

The Jewish Museum of Rhodes opens for the first time in 1997.

Aron Hasson, attorney, from Los Angeles and Rhodian third generation, is the founder and the one who inspired the idea of creating a museum. He noticed the lack of awareness for the unique history of the Community of the local community and visitors to the island.

So as a first step in October 1997, on his own initiative and funding, opened its doors to an exhibition with photographs in the space next to the Synagogue, where was the women’s section.

At the same time he founded the Foundation «Rhodes Historical Foundation», a nonprofit organization that was used as a vehicle to promote this goal and started collecting photos, stories and material objects from Rhodians from abroad but also from various other sources from around the world as donations for the continuation of the purpose.

Also created a website to be a resource for people interested in the history of the Jews of Rhodes and those planning to travel to Rhodes.

Gradually, the motivation and the economic contribution of the Community and individual donors Museum extended its area tripled and after repairs in 2006 reopened with renovated a number of interesting exhibits.

The Jewish Museum of Rhodes is located next to the Synagogue «Kahal Shalom» in the same complex.
Simmiou & Dossiadou str. Mediaval Town
Visiting hours from 10-3 daily except Saturday
Open from April 15 -15 November daily 10am-15m.m.
For the remaining period required prior appointment

www.rhodesjewishmuseum.org

Read about the Rhodes Jewish Museum on
Rhodes Jewish Museum