Βιβλιογραφία
Πολλοί συγγραφείς, επιστήμονες, ερευνητές κ.α. έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με την Ισραηλίτικη Κοινότητα Ρόδου ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ροδιακής κληρονομιάς και ιστορίας.

Μερικά από αυτά: Bibliography
Thoughout the past decades there has been various authors, scientists, researchers a.o. that got involved with keeping record of the Jewish Community of Rhodes or referencing to the Community as an integral part of Rhodian heritage and history.

Some of them are: